Tokyo Wind Symphony Orchestra
since1963


Tokyo Wind Symphony Orchestra 60th Anniversary

  • HOME
  • >
  • English
  • >
  • Tokyo Wind Symphony Orchestra Summary

Tokyo Wind Symphony Orchestra Summary

Honorary chairman:Tadamichi Fukuda
chairman : Shinichi Fukuda
Adviser:Sugako Sudou
Senior adviser:Yoshio Makimoto
Operations manager : Noriko Yamamoto
Managing director:Ken-ichi Kurata

A crown honorry conductor:Masato Yamamoto
Honorry conductor:Yasuhiko Shiozawa
Regular conductor:Keiko Kobayashi
Orchestra representative:Atsushi Tokutake
Orchestra vice chairman:Yuuko Nakamura
A member:Yuuko Kawachi,Mitsuru Oomikawa,
Nobuyuki Satou,Wataru Satou
Concert master:Naoki Aouda
Assistant Concert master:Atsushi Tokutake