Tokyo Wind Symphony Orchestra
since1963


Tokyo Wind Symphony Orchestra 60th Anniversary

Tokyo Wind Symphony Orchestra Member

Flute
Mariko Shibata

Oboe
Yuuko Kawachi

Clarinet
Naoki Aouda
Kaduna Tanaka
Mikako Tanaka
Atsushi Tokutake
Mari Hatanaka
Shuji Hyuga
Yasuko Yamazaki

Bassoon
Jun Kamiyama

Saxophone
Wataru Sato
Takahiro Nishio
Hitomi Hara

Trumpet
Masaki Sugimoto
Mio Morioka
Manabu Ohno

Horn
Mitsuru Omikawa
Yasushi Higa
Minoru Hirokawa
Kie Suzuki

Trombone
Manami Oda

Euphonium
Nobuyuki Sato

Tuba
Kazuya Nomoto

Timpani
Takashi Mokuhito

Percussion
Chieko Sugiyama
Yuko Nakamura
Jumped Hashimoto
Takashi Mokuhito